pondelok 27. mája 2013

403 PROJEKTOV V HODNOTE 706 956 664,43 EUR

Čo Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypátral, ale aj tak s tým nič urobiť nemohol?
- Správa o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov
v rámci operačného programu Výskum a vývoj


Kontrolná akcia, zameraná na kontrolu čerpania prostriedkov
štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj,
bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho
kontrolného úradu SR na rok 2011 a jej účelom bolo preveriť
stav kontrahovania a čerpania prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v programovom období 2007 – 2013 v kapitole
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; preveriť výber,
realizáciu, kontrolu a monitorovanie projektov a podporu
implementácie informačnými technológiami......................................................
K 31.05.2011 BOLO ZAZMLUVNENÝCH 403 PROJEKTOV V CELKOVEJ
HODNOTE 706 956 664,43 EUR ZO ZDROJOV EÚ.........................
Aj napriek tomu, že prostriedky na TP RO sú v súčasnosti zazmluvnené
na 17 % voči finančnému plánu TP, SÚ VYUŽÍVANÉ NEDOSTATOČNE
NA AKTIVITY, KTORÉ MAJÚ NAPĹŇAŤ ZÁMER OPERAČNÉHO PROGRAMU......
......................... Finančné prostriedky na TP ASFEU
zakontrahované na 41,65 % podielu schváleného čerpania, sú
VYUŽÍVANÉ NEDOSTATOČNE NA MZDOVÉ ZABEZPEČENIE
ZAMESTNANCOV, t.j. na aktivity, ktoré majú napĺňať zámer
operačného programu......................................................
obsahovala vo veľkom rozsahu informácie,ktoré MINIMÁLNYM
ÚČINKOM PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU VÝSLEDKU PROJEKTU...........
zdroj: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/21308/sprava_op_vyskum_a_vyvoj.pdf

- Správa o výsledku kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal
kontrolnú akciu oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2012.
Kontrola bola vykonaná v Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava...
Kontrolované obdobie bolo od roku 2009 do termínu ukončenia výkonu kontroly (jún 
2012) a preverené boli výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok........
..........V rámci vybraných výziev NKÚ SR skontroloval proces výberu a hodnotenia 56 
projektov v celkovej sume 143 123 803,87 EUR.
NKÚ SR zistil 15 nedostatkov systémového charakteru, z ktorých 13 bolo 
klasifikovaných ako nedostatky vysokej závažnosti. NKÚ SR ďalej zistil 392 individuálnych 
zistení nesprávneho pridelenia bodového hodnotenia v procese hodnotenia žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci vybraných výziev a to:
- v 76 prípadoch bol zistený nesúlad verbálneho a bodového hodnotenia v rámci 
Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia,
- v 315 prípadoch nezodpovedalo bodové ohodnotenie údajom, ktoré boli uvedené 
v žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
- v 1 prípade matematickú chybu výpočtu bodového hodnotenia.

Závažnosť nedostatkov, zistených NKÚ SR podčiarkuje aj skutočnosť, že rozdiel 
medzi bodovou hranicou, kedy bol projekt schválený na financovanie a bodovou hranicou
neúspešných žiadateľov je vo všetkých výzvach iba 0,5 bodu. Vo väzbe na takto malý bodový 
rozdiel je mimoriadne dôležité, aby prideľovanie bodového hodnotenia bolo jednotné, presné, 
korektné a každý pridelený bod bol podložený preukázateľnými dôkazmi.

NKÚ SR nadobudol iba obmedzené uistenie o tom, že vo fáze odborného hodnotenia 
bol zabezpečený jednotný, odborný, objektívny a transparentný prístup pri rozhodovaní 
o pridelení bodového ohodnotenia jednotlivým žiadostiam o nenávratný finančný príspevok 
(projekt) a o odporúčaní projektov na schválenie výberovou komisiou. 

 A cena loga na tento program:
http://www.monitoringfondov.eu/section.php?opvav
Dizajn manuál k používaniu loga OP Výskum a vývoj:
http://www.minedu.sk/data/att/2840.pdf