streda 10. júla 2013

POLICAJNÉ VYŠETROVANIE ZAČALO!

VYŠETROVANIE AKO VÝHOVORKA NA NEZVEREJNENIE AUDITU?
http://youtu.be/EwZZ_hfAnXc
Policajný vyšetrovateľ sa stretol so zástupcami 
ministerstva školstva vo veci vozového parku!!!
Čaplovič nechce zverejniť výsledky auditu. PREČO?
Od podania trestného oznámenia ubehli viac ako dva mesiace.
http://www.gjh.sk/~crmoman/Trestne_oznamenie_vozovy_park_MSVVaS/
http://www.gjh.sk/~crmoman/Auticka_MSVVaS/
http://youtu.be/YuAVcreMiVk
http://youtu.be/zqGSe97-hXM
http://youtu.be/Rm0e7sem47U
http://youtu.be/rSbMe4rtBUc
http://youtu.be/l57u7rskako

---------------------------------------------
Ak ste to náhodou nevedeli, tak náš pán minister školstva
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. je „POLITIK".
A ako politik dodržuje zákony!
Zrejme to budú nejaké špeciálne „politické zákony".
http://youtu.be/ZEouanSraLc 
-------------------------------------------------------- 
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 S 102/2008
zo dňa 22. októbra 2009:
„Súd je názoru, že žalovaný nepostupoval v súlade so zákonom,
keď rozhodol, že nesprístupní informáciu v zmysle ust. § 11
ods. 1 písm. d) ZSI, pretože informácie požadované žalobcom
sa netýkajú rozhodovacej činnosti orgánu činného v trestnom
konaní, ale uvedené informácie boli zasielané žalovaným –
orgánom činným v trestnom konaní. Požadované dokumenty
neboli vyhotovené orgánmi činnými v trestnom konaní, ani nešlo
o úkon strany trestného konania. Neobsahujú informácie o
rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, a
preto nie sú vylúčené zo sprístupňovania podľa ust. § 11 ods. 1
písm. d) ZSI. Žalobca žiadal o požadované informácie, ktoré
sa týkali nakladania s verejnými prostriedkami iným orgánom
verejnej moci, konkrétne Úradom vlády SR. Súd je názoru, že
pokiaľ sa dokumenty, ktorých kópie žalobca žiadal, netýkali
výkonu kontroly ale výsledku kontroly, ktorý bol požadovanými
listami oznamovaný orgánom činným v trestnom konaní,
požadované informácie nemali byť vylúčené zo sprístupňovania
a mali byť žalobcovi sprístupnené, tak ako to žalobca žiadal
vo svojom rozklade... Súd je názoru, že pokiaľ požadované
dokumenty tvorili sprievodné listy, ktorými povinná osoba v
prílohách odstupovala dokumenty orgánom činným v trestnom
konaní, žalovaný nepostupoval v súlade so zákonom, keď
rozhodol o nevyhovení žiadosti z dôvodu § 11 ods. 1 písm. d)
zákona o ZSI, pretože predmetné dokumenty sa netýkali
rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní,
ale týkali sa dokumentov, ktoré boli odstupované orgánom
činným v trestnom konaní. Neobsahovali teda informáciu o
rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní,
a preto nie sú vylúčené zo sprístupňovania podľa ust. § 11
ods. 1 písm. d) ZSI. Súd je preto názoru, že žalovaný
v danej preskúmavanej veci nesprávne aplikoval
hmotno-právny predpis.“