nedeľa 27. októbra 2013

KANDRÁČOVKA 6: PÁCHATEĽ OPÄŤ NEZNÁMY

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je prvou priemyselnou školou na Slovensku, 
(bola založená v roku 1872) a zároveň najstaršou školou svojho druhu v strednej Európe.
Žiaľ, túto historickú výnimočnosť zatienila iná výnimočnosť – stala sa školou v rámci
Košického samosprávneho kraja (KSK), v ktorej bol zistený najväčší počet nedostatkov.
Zároveň v nej boli zistené najzávažnejšie nedostatky v rámci finančného hospodárenia KSK.  
Od 6.12.2012  do  23.1.2013 bola na tejto škole (susediacej s budovou KSK) vykonaná 
finančná kontrola zamestnancami Útvaru  hlavného  kontrolóra Košického samosprávneho 
kraja. Prekontrolované bolo obdobie od 1.1.2010  do  31.12.2011. Závažné nedostatky 
boli zistené najmä vo  verejnom obstarávaní a s tým súvisiace porušenie finančnej  disciplíny 
a taktiež v oblasti hospodárenia s majetkom. Krajskí kontrolóri našli na škole celkovo 68 
porušení zákonov a vnútorných predpisov KSK, 
čo je najviac zo všetkých kontrolovaných organizácií za rok 2012.

Pre obsiahlosť správy finančnej kontroly uvádzame len niekoľko dôležitých zistení.

Finančná kontrola napr. zistila, že škola pre zákazku  - položenie  PVD podlahy nevykonala 
verejné obstarávanie a zákazku zadala vopred vybranému dodávateľovi. Zhotoviteľ stavby si 
vyfakturoval práce v sume 35 087,21 € s DPH. Obhliadkou na  mieste však bolo   zistené,  
že niektoré fakturované položky vôbec neboli vykonané. Verejný obstarávateľ  uhradil  
dodávateľovi neoprávnene navyše  finančné prostriedky v sume 23 600,97 € s DPH a umožnil 
mu bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov. 

To isté sa udialo aj v ďalšom prípade, kedy verejný obstarávateľ (škola) vykonal v roku 2010 
opravu sociálnych zariadení. Škola pre túto zákazku nevykonala verejné obstarávanie a zákazku 
zadala vopred vybranému dodávateľovi. (tej istej firme, ktorá robila PVD podlahu) Zhotoviteľ 
stavby vyfakturoval realizované dodávky faktúrou na sumu 44 084,25 € s DPH. Obhliadkou na 
mieste  bolo zistené, že  niektoré fakturované položky v skutočnosti neboli realizované. Kontrolný  
orgán  porovnaním  vyfakturovaných  a   skutočne  vykonaných  prác  včítane dodávky materiálu
od dodávateľa zistil, že  vo faktúre dodávateľ započítal dodávky a  práce, ktoré vôbec nevykonal 
v sume 2 589,56 € s DPH.

Ďalšia časť sa týkala verejného  obstarávania  pri  oprave  PVC  podláh.  Pri tejto zákazke bol 
taktiež  porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a hospodárnosti. 
Použitím verejných prostriedkov (prostriedky štátneho rozpočtu) nad rámec oprávnenia a 
umožnením bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov 
došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej sume 26 190,53 €.

Po týchto ako aj ďalších zisteniach už bolo jasné, že toto len tak riaditeľovi školy M. Baľovi 
neprejde a že  je len otázkou času, kedy sa pod ním zatrasie riaditeľská stolička. A keď hlavný 
kontrolór JUDr. Vojtech Farkaš oznámil, že podáva na prokuratúru trestné oznámenie 
z dôvodu netransparentných verejných obstarávaní, nad školou sa začali tvoriť čierne 
Hlavný kontrolór KSK Vojtech Farkaš zároveň informoval, že oznámenie o porušení finančnej 
disciplíny prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR  v celkovej sume 26 190,53 eur bude zaslané 
Správe finančnej kontroly v Košiciach. 
Nebojácny riaditeľ školy Ing. Michal Baľo sa však hrdo zaťal a napriek objektívnym zisteniam 
finančnej kontroly  neustále tvrdil, že na škole nedošlo k žiadnym finančným machináciám.
“ ...Kontrolór má iný názor na verejné obstarávania ako smernica KSK, ktorou sme sa 
riadili. Počkáme si na analýzu nezávislého súdneho znalca a správy finančnej kontroly,“  
A vtedy do hry, tak ako to bolo aj v prípade Hotelovej akadémie v Košiciach, vstúpil župan a 
predseda KSK Zdenko Trebuľa. Ako múdry a starostlivý „duchovný otec“ obvinených riaditeľov 
škôl sa rozhodol aj tentoraz neodvolať riaditeľa školy. Argumentoval tým, že si počká na 
právoplatné rozhodnutie súdu, a až potom sa rozhodne. Musí predsa dodržať  prezumpciu neviny 
a konať v súlade s platnou legislatívou a až po záveroch šetrení orgánov činných v trestnom konaní 
nastane jeho rázne „otcovské pokarhanie“ nezodpovedného riaditeľa. No ale dovtedy, aby 
upokojil verejnú mienku a zachoval si zároveň svoj štatút rozhodného a spravodlivého „vládcu“, 
bez zaváhania pristúpil k „prísnej“ sankcii voči riaditeľovi M. Baľovi. 
Na základe správy hlavného kontrolóra KSK "potrestal" riaditeľa SPŠ M. Baľa za zistené 
nedostatky tým, že mu odobral osobný príplatok na obdobie 2 mesiacov. Zároveň ho ako 
riaditeľa školy zaviazal prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a k tomu, aby udelil sankčný 
postih voči zodpovedným zamestnancom školy. Takto Z. Trebuľa ako správny „duchovný 
otec“ svojich nespratných „synov“ – riaditeľov škôl, ktorí mu zakaždým narobia zbytočné 
problémy, opäť preukázal svoju snahu dohliadnuť na to, aby slovenské príslovie „aj vlk sýty, 
aj ovca celá“ platilo aj v Košickom samosprávnom kraji.

Okolo kauzy na SPŠ Strojnícka sa však znovu rozprúdila živá diskusia pripomínajúca kauzu 
okolo hotelovej akadémie (Kandráčovka 4). Vtedajší predseda komisie pre nakladanie 
s majetkom Košického samosprávneho kraja Martin Pado namietal voči rozhodnutiu 
predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Tieto sankcie sa mu videli veľmi nízke a trest príliš mierny 
vzhľadom na závažnosť zistení, zvlášť keď šlo o dôvodné podozrenie z trestných činov. 
Riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát mal však na to iný názor: „Úrad KSK sa zisteniami 
hlavného kontrolóra bude zaoberať až vtedy, keď ich potvrdí súd. Dovtedy sa M. Baľo 
nemusí obávať o svoju riaditeľskú stoličku.“  
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6740861/zakazky-na-kosickej-strednej-skole-presetri-policia.html#ixzz2gVxHWk7R

No a len pre zaujímavosť uvádzame výsledky z finančnej kontroly za rok 2012 v organizáciách 
v pôsobnosti KSK. V roku 2012 bolo zistených celkom 718 nedostatkov (v roku 2011 ich bolo
754), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 1 446 954,19 € (v roku 2011 - 852 858,09 €).
Porušenie finančnej disciplíny bolo zistené vo výške 339 739,80 € (v roku 2011 - 271 463,02 €). 
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2013/20-2013/dokument2339%20vo3zast20bod04-4main1.pdf
Odvtedy, ako prebehla finančná kontrola na SPŠ Strojníckej uplynul temer rok. Riaditeľ školy 
Michal Baľo naďalej múti vody KSK, vedúci odboru školstva Š.Kandráč naďalej zlučuje a 
zatvára školy a predseda KSK Z.Trebuľa naďalej hovie vo svojom županskom kresle.V duchu 
známej vety „páchateľ neznámy, zabudnite“ sa táto kauza, podobne ako tie ďalšie v KSK, 
dostala do archívu, kde zapadne čoskoro prachom.
Čo sa stalo s trestným oznámením, ktoré podal hlavný kontrolór Vojtech Farkaš, nie je známe, 
ani to, či sa ním prokuratúra vôbec zaoberala. Rovnako nie je známe ani to, či následne na škole 
vykonala kontrolu aj Správna finančnej kontroly.

A ešte dve perličky na záver. Ak ste v minulosti pozerali známy seriál Chobotnica z prostredia talianskej 

mafie, možno vám táto informácia nebude pripadať až taká absurdná, ako sa na prvý pohľad javí. 
Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli informovaní o tom, že v noci zo dňa 
12.12. na 13.12.2012 došlo na Útvare hlavného kontrolóra ku krádeži vlámaním a boli odcudzené 
počítače kontrolórov. Vzhľadom k odcudzeniu počítačov a údajov v nich uložených bolo potrebné 
zvýšené úsilie na napísanie už raz napísaných správ o výsledku kontrol.

Náhoda? Odpoveď na otázku už prenecháme čitateľom.

Riaditeľ SPS Strojnícka Michal Baľo však napriek tomu, že sa s talianskou mafiou nestretol, iba 
keď vo filme, stal sa svedkom zvláštnych úkazov pripomínajúcich činnosť hrdinov z týchto 
kriminálnych seriálov. V roku 2008 mu niekto zničil jeho osobné auto zaparkované na parkovisku 
v areáli školy Ide už o opakovaný útok na môj osobný majetok. V januári mi pred blokom 
ktosi rozbil Opel Vectru, teraz toto. Už sa pomaly stalo pravidlom, že na riaditeľni 
mávam porozbíjané okná.“

RODINNÝ BIZNIS V KSK PROSTE PREKVITÁ.
Aj výnimočná košická priemyslovka patrí k 21 vyvoleným, zo 72 škôl a školských 
zariadení Košického samosprávneho kraja, ktoré využívali externé právne služby na požehnanie
Tým vyvoleným právnikom je tentokrát ostrieľaný JUDr. Miroslav Kráľ:


A tiež jeho spoločnosť KRAL PARTNERS s.r.o., v ktorej podniká spolu s JUDr. Janou Kráľovou.
No a JUDr. Jana Kráľová poskytuje právne služby ďalším školám KSK, ako sú Stredná odborná
škola, Gemerská 1, Košice, 

či Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice. 
  to be continued