nedeľa 27. októbra 2013

KANDRÁČOVKA 6: PÁCHATEĽ OPÄŤ NEZNÁMY

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je prvou priemyselnou školou na Slovensku, 
(bola založená v roku 1872) a zároveň najstaršou školou svojho druhu v strednej Európe.
Žiaľ, túto historickú výnimočnosť zatienila iná výnimočnosť – stala sa školou v rámci
Košického samosprávneho kraja (KSK), v ktorej bol zistený najväčší počet nedostatkov.
Zároveň v nej boli zistené najzávažnejšie nedostatky v rámci finančného hospodárenia KSK.  
Od 6.12.2012  do  23.1.2013 bola na tejto škole (susediacej s budovou KSK) vykonaná 
finančná kontrola zamestnancami Útvaru  hlavného  kontrolóra Košického samosprávneho 
kraja. Prekontrolované bolo obdobie od 1.1.2010  do  31.12.2011. Závažné nedostatky 
boli zistené najmä vo  verejnom obstarávaní a s tým súvisiace porušenie finančnej  disciplíny 
a taktiež v oblasti hospodárenia s majetkom. Krajskí kontrolóri našli na škole celkovo 68 
porušení zákonov a vnútorných predpisov KSK, 
čo je najviac zo všetkých kontrolovaných organizácií za rok 2012.

Pre obsiahlosť správy finančnej kontroly uvádzame len niekoľko dôležitých zistení.

Finančná kontrola napr. zistila, že škola pre zákazku  - položenie  PVD podlahy nevykonala 
verejné obstarávanie a zákazku zadala vopred vybranému dodávateľovi. Zhotoviteľ stavby si 
vyfakturoval práce v sume 35 087,21 € s DPH. Obhliadkou na  mieste však bolo   zistené,  
že niektoré fakturované položky vôbec neboli vykonané. Verejný obstarávateľ  uhradil  
dodávateľovi neoprávnene navyše  finančné prostriedky v sume 23 600,97 € s DPH a umožnil 
mu bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov. 

To isté sa udialo aj v ďalšom prípade, kedy verejný obstarávateľ (škola) vykonal v roku 2010 
opravu sociálnych zariadení. Škola pre túto zákazku nevykonala verejné obstarávanie a zákazku 
zadala vopred vybranému dodávateľovi. (tej istej firme, ktorá robila PVD podlahu) Zhotoviteľ 
stavby vyfakturoval realizované dodávky faktúrou na sumu 44 084,25 € s DPH. Obhliadkou na 
mieste  bolo zistené, že  niektoré fakturované položky v skutočnosti neboli realizované. Kontrolný  
orgán  porovnaním  vyfakturovaných  a   skutočne  vykonaných  prác  včítane dodávky materiálu
od dodávateľa zistil, že  vo faktúre dodávateľ započítal dodávky a  práce, ktoré vôbec nevykonal 
v sume 2 589,56 € s DPH.

Ďalšia časť sa týkala verejného  obstarávania  pri  oprave  PVC  podláh.  Pri tejto zákazke bol 
taktiež  porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a hospodárnosti. 
Použitím verejných prostriedkov (prostriedky štátneho rozpočtu) nad rámec oprávnenia a 
umožnením bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov 
došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej sume 26 190,53 €.

Po týchto ako aj ďalších zisteniach už bolo jasné, že toto len tak riaditeľovi školy M. Baľovi 
neprejde a že  je len otázkou času, kedy sa pod ním zatrasie riaditeľská stolička. A keď hlavný 
kontrolór JUDr. Vojtech Farkaš oznámil, že podáva na prokuratúru trestné oznámenie 
z dôvodu netransparentných verejných obstarávaní, nad školou sa začali tvoriť čierne 
Hlavný kontrolór KSK Vojtech Farkaš zároveň informoval, že oznámenie o porušení finančnej 
disciplíny prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR  v celkovej sume 26 190,53 eur bude zaslané 
Správe finančnej kontroly v Košiciach. 
Nebojácny riaditeľ školy Ing. Michal Baľo sa však hrdo zaťal a napriek objektívnym zisteniam 
finančnej kontroly  neustále tvrdil, že na škole nedošlo k žiadnym finančným machináciám.
“ ...Kontrolór má iný názor na verejné obstarávania ako smernica KSK, ktorou sme sa 
riadili. Počkáme si na analýzu nezávislého súdneho znalca a správy finančnej kontroly,“  
A vtedy do hry, tak ako to bolo aj v prípade Hotelovej akadémie v Košiciach, vstúpil župan a 
predseda KSK Zdenko Trebuľa. Ako múdry a starostlivý „duchovný otec“ obvinených riaditeľov 
škôl sa rozhodol aj tentoraz neodvolať riaditeľa školy. Argumentoval tým, že si počká na 
právoplatné rozhodnutie súdu, a až potom sa rozhodne. Musí predsa dodržať  prezumpciu neviny 
a konať v súlade s platnou legislatívou a až po záveroch šetrení orgánov činných v trestnom konaní 
nastane jeho rázne „otcovské pokarhanie“ nezodpovedného riaditeľa. No ale dovtedy, aby 
upokojil verejnú mienku a zachoval si zároveň svoj štatút rozhodného a spravodlivého „vládcu“, 
bez zaváhania pristúpil k „prísnej“ sankcii voči riaditeľovi M. Baľovi. 
Na základe správy hlavného kontrolóra KSK "potrestal" riaditeľa SPŠ M. Baľa za zistené 
nedostatky tým, že mu odobral osobný príplatok na obdobie 2 mesiacov. Zároveň ho ako 
riaditeľa školy zaviazal prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a k tomu, aby udelil sankčný 
postih voči zodpovedným zamestnancom školy. Takto Z. Trebuľa ako správny „duchovný 
otec“ svojich nespratných „synov“ – riaditeľov škôl, ktorí mu zakaždým narobia zbytočné 
problémy, opäť preukázal svoju snahu dohliadnuť na to, aby slovenské príslovie „aj vlk sýty, 
aj ovca celá“ platilo aj v Košickom samosprávnom kraji.

Okolo kauzy na SPŠ Strojnícka sa však znovu rozprúdila živá diskusia pripomínajúca kauzu 
okolo hotelovej akadémie (Kandráčovka 4). Vtedajší predseda komisie pre nakladanie 
s majetkom Košického samosprávneho kraja Martin Pado namietal voči rozhodnutiu 
predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Tieto sankcie sa mu videli veľmi nízke a trest príliš mierny 
vzhľadom na závažnosť zistení, zvlášť keď šlo o dôvodné podozrenie z trestných činov. 
Riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát mal však na to iný názor: „Úrad KSK sa zisteniami 
hlavného kontrolóra bude zaoberať až vtedy, keď ich potvrdí súd. Dovtedy sa M. Baľo 
nemusí obávať o svoju riaditeľskú stoličku.“  
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6740861/zakazky-na-kosickej-strednej-skole-presetri-policia.html#ixzz2gVxHWk7R

No a len pre zaujímavosť uvádzame výsledky z finančnej kontroly za rok 2012 v organizáciách 
v pôsobnosti KSK. V roku 2012 bolo zistených celkom 718 nedostatkov (v roku 2011 ich bolo
754), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 1 446 954,19 € (v roku 2011 - 852 858,09 €).
Porušenie finančnej disciplíny bolo zistené vo výške 339 739,80 € (v roku 2011 - 271 463,02 €). 
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2013/20-2013/dokument2339%20vo3zast20bod04-4main1.pdf
Odvtedy, ako prebehla finančná kontrola na SPŠ Strojníckej uplynul temer rok. Riaditeľ školy 
Michal Baľo naďalej múti vody KSK, vedúci odboru školstva Š.Kandráč naďalej zlučuje a 
zatvára školy a predseda KSK Z.Trebuľa naďalej hovie vo svojom županskom kresle.V duchu 
známej vety „páchateľ neznámy, zabudnite“ sa táto kauza, podobne ako tie ďalšie v KSK, 
dostala do archívu, kde zapadne čoskoro prachom.
Čo sa stalo s trestným oznámením, ktoré podal hlavný kontrolór Vojtech Farkaš, nie je známe, 
ani to, či sa ním prokuratúra vôbec zaoberala. Rovnako nie je známe ani to, či následne na škole 
vykonala kontrolu aj Správna finančnej kontroly.

A ešte dve perličky na záver. Ak ste v minulosti pozerali známy seriál Chobotnica z prostredia talianskej 

mafie, možno vám táto informácia nebude pripadať až taká absurdná, ako sa na prvý pohľad javí. 
Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli informovaní o tom, že v noci zo dňa 
12.12. na 13.12.2012 došlo na Útvare hlavného kontrolóra ku krádeži vlámaním a boli odcudzené 
počítače kontrolórov. Vzhľadom k odcudzeniu počítačov a údajov v nich uložených bolo potrebné 
zvýšené úsilie na napísanie už raz napísaných správ o výsledku kontrol.

Náhoda? Odpoveď na otázku už prenecháme čitateľom.

Riaditeľ SPS Strojnícka Michal Baľo však napriek tomu, že sa s talianskou mafiou nestretol, iba 
keď vo filme, stal sa svedkom zvláštnych úkazov pripomínajúcich činnosť hrdinov z týchto 
kriminálnych seriálov. V roku 2008 mu niekto zničil jeho osobné auto zaparkované na parkovisku 
v areáli školy Ide už o opakovaný útok na môj osobný majetok. V januári mi pred blokom 
ktosi rozbil Opel Vectru, teraz toto. Už sa pomaly stalo pravidlom, že na riaditeľni 
mávam porozbíjané okná.“

RODINNÝ BIZNIS V KSK PROSTE PREKVITÁ.
Aj výnimočná košická priemyslovka patrí k 21 vyvoleným, zo 72 škôl a školských 
zariadení Košického samosprávneho kraja, ktoré využívali externé právne služby na požehnanie
Tým vyvoleným právnikom je tentokrát ostrieľaný JUDr. Miroslav Kráľ:


A tiež jeho spoločnosť KRAL PARTNERS s.r.o., v ktorej podniká spolu s JUDr. Janou Kráľovou.
No a JUDr. Jana Kráľová poskytuje právne služby ďalším školám KSK, ako sú Stredná odborná
škola, Gemerská 1, Košice, 

či Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice. 
  to be continued

pondelok 14. októbra 2013

ČIERNY TÝŽDEŇ

Keďže osobne nepoznáme učiteľa, ktorý by bol spokojný s tým, čo za posledný týždeň
(7. až 13. október 2013) vyrokovalo vedenie OZ PŠaV, obávame sa, že prieskum verejnej
mienky zamestnancov školstva by ukázal, že spokojnosť začína a končí u vedenia OZ PŠaV.
Aj preto Vám prinášame dva pohľady nespokojných:

1. Prvý je z dielne štafeťákov: 
Školstvo je pre vládu SR až taká "priorita", že v roku 2014 sa chystá naliať do školstva oproti 
roku 2013 o neuveriteľných 12 miliónov eur viac. To určite spôsobí prevratné zmeny, aké tu 
neboli od roku 1989. (Napríklad sa zrušia školské zariadenia, ktoré sa budovali desiatky rokov.)
A teraz už bez irónie:
Obzor vlády je akoby len do najbližších volieb, nie do budúcnosti 15-30 rokov. Investícia do 
vzdelávania a učiteľov pre nich nie je taká priorita ako investícia do nového úseku diaľnice, 
či daňové prázdniny pre investora, ktorý vytvorí, alebo dokonca len udrží 200-300 pracovných
miest. A K TOMU PRÁVE INVESTÍCIA DO VZDELANIA JE Z DLHODOBÉHO 
HĽADISKA ZÁKLADNÁ ZBRAŇ NA ZNIŽOVANIE NEZAMESTNANOSTI!!!
Správanie vlády, ale aj vedenia OZ PŠaV pôsobí, ako vždy dopredu pripravená inscenácia, 
ktorej scenár sa píše podľa potrieb finančných skupín s občasnými vstupmi reagujúcimi 
na tlak verejnej mienky. 
Desiaty október sa zapíše do dejín ako čierny deň slovenského školstva. Pasažieri potápajúcej
sa lode s názvom "Školstvo" dostali od vlády SR namiesto záchranných člnov vianočné 
odborárske kolekcie. Celý tento podvod založený na politickom vydieraní "však ste dostali
viac ako ostatní" nezakryje fakt, že vláda oproti minulému roku pridala len úbohých 12 miliónov
eur. Svojvôľa vedenia OZ PŠaV nás doviedla k 120 miliónovému poklesu, oproti pôvodným
požiadavkám štrajku. Čaplovičova správa o stave školstva je len bezvýznamný zdrap papiera,
ktorý nás mal na nejaký čas zabaviť. Deklarované záväzky do roku 2016 sú už definitívne 
v rovine sci-fi a predstavy do roku 2020 prechádzajú do žánru fantasy 
(umelecký žáner založený na fiktívnom príbehu).
Vyjednávaniu šéfov OZ PŠaV s vládou opäť nepredchádzal žiadny prieskum verejnej mienky 
zamestnancov školstva. Ondek nepriniesol na rokovanie žiadne vlastné požiadavky, ale len 
vychádzal zo správy o stave škostva, ktorú nedávno zverejnil Čaplovič. Inými slovami: 
Čaplovič navrhol, Ondek poslušne návrh priniesol Kažimírovi, ktorý rozhodol aj tak po svojom
a Ondek sa opäť len podvolil. 
Ondek otvorene kolaboruje s vládou, ktorá sa učiteľom vysmieva. Nástupný plat učiteľa bude
okolo 570 eur, nástupný plat v ČR je 800 eur rovných. Vláda nás trestá za to, že sme úspešní: 
Pri najnižšom financovaní a najnižších platoch dosahujeme výsledky ako je priemer OECD.                                                                                   Máme začať zle učiť?
Optimalizácia školskej siete je typická pravicová politika. Sociálna politika je založená na solidarite

a pomoci, silnejší pomáhajú slabším. Menším školám treba pomôcť, nie ich nechať zakapať.

2. Druhý je za Nové školské odbory (NŠO):
Minulý rok bolo v správe OECD o slovenskej ekonomike napísané toto: "Nízke platy učiteľov 
by mohli čiastočne vysvetľovať nízku kvalitu vzdelávania na Slovensku. Platy učiteľov sú nízke. 
Ak by mali ich platy dosiahnuť 75 percent priemernej mzdy vysokoškolského absolventa, čím 
by sa priblížili priemeru v štátoch OECD, vyžiadalo by si to rast platov učiteľov zhruba o 50 
percent." Generálny tajomník OECD Ángel Gurria sa vyjadril, že bez zásadnej reformy školstva
nebude pre Slovensko ľahké udržať krok so vzdelávacími systémami v ostatných európskych 
krajinách. Rok po uverejnení správy OECD o slovenskej ekonomike sa zvýšili platy 
pedagogických zamestnancov v školstve len o 5 %  a všetko naďalej ostáva v rovine neurčitých
sľubov. Predsedníctvo NŠO nepovažuje zvýšenie platov o 5 % za žiaden citeľný pokrok. Aj 
naďalej odmietame tézu, že Slovensko nemá momentálne na to, aby investovalo do svojej 
budúcnosti, do vzdelania detí a mládeže. Sme presvedčení, že peniaze na školstvo by sa našli! 
Súčasná vláda by mohla nájsť peniaze, ktoré by sa mohli investovať do školstva. Vláda ale 
namiesto hľadania peňazí podporuje finančné skupiny, či veľkých podnikateľov, ktorí tento 
štát vyciciavajú a okrádajú. Nerieši nijako korupciu, nevidíme žiadne pokroky vo vymožiteľnosti
práva, naopak, citlivé kauzy sa zametajú pod koberec a zlodeji ostávajú nepotrestaní. Myslíme 
si, že táto vláda, bohužiaľ, tak ako predchádzajúce, nevyvíja žiadnu reálnu snahu o to, 
aby pozdvihla školstvo na kvalitatívne vyššiu úroveň. Uskutočnené rokovania o zvýšení platov 
považujeme za divadlo, ktoré malo zachovať dekórum vlády a funkcionárov OZPŠaV.

Z JEDNÉHO ZVÝŠENIA UROBILI DVE
Na záver naše najdôležitejšie zistenie z čierneho týždňa školstva:
Vláda aj predsedníctvo OZ PŠaV klamú, ak hovoria, že došlo k zvýšeniu platov zamestnancov
školstva. Vláda v skutočnosti len udržiava zvýšenie, pre ktoré sa rozhodla už v roku 2012 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/250788-kazimir-ponukol-ucitelom-zvysenie-platu-o-paet-percent/
a ktoré neovplyvnil štrajk ani správa o stave školstva. V roku 2014 budeme na tom v školstve
rovnako ako v roku 2013. Zvýšenie platov  je v skutočnosti čistá fikcia, ktorou sa vláda SR
za pomoci šéfstva starých odborov snaží podviesť verejnosť.

P.S. V čiernom týždni slovenského školstva sme pozorovali aj vrcholiacu aroganciu šéfov 
OZ PŠaV voči jej členom (na ich facebookovej skupine). Práve od spomínaných šéfov tam
však zaznel návrh, ktorý stojí za zamyslenie: "Vaše členstvo v OZ je dobrovoľné, ak máte
pocit, že sa niekto priživuje na Vašich príspevkoch, investujte tieto peniaze tam, kde to 
považujete za rentabilnejšie."

štvrtok 10. októbra 2013

ČAPLOVIČ MÁ RÁD DETI

              Milí rodičia našich školopovinných detí.

      Chcel by som, aby ste vedeli, že Dušan Čaplovič, aj v tejto nepriaznivej
všeobecnou krízou poznačenej dobe, myslí na naše deti a robí pre ne 
z celého srdca, čo je v jeho silách. Najlepším príkladom je určite to, koľko
do našich detí vkladá investícií. Aj z eurofondov vo výške 280 miliónov eur,
ktoré mu, takpovediac, spadli z neba, investoval do našich detí neskutočné 
peniaze. Pýtate sa, akú cenu má Čaplovičova úprimná láska k našim deťom?

100%?  Nie, on má naše deti predsa naozaj rád.

50%?   To určite nie, veď on vie, čo potrebujú.

30%?    Nie, nie. Nebuďte chamtiví, rodičia.

10%?    No tak! Rodičia! Vaše deti raz určite pochopia,
              že niekedy je menej viac. Musíte to pochopiť aj VY.
              Skutočné hodnoty sú predsa inde.

Čaplovičova veľká, nezištná a skúsenosťou opradená láska sa blíži 
                            k  ÔSMIM  PERCENTÁM:
A je to láska naozaj úprimná. Veď im kúpil samé také veci, ktoré určite budú 
v živote potrebovať: Deťom do škôlok kúpil tablety. Pre tých starších zase 
Národnú sústavu kvalifikácií, aby vedeli, že kaderníčka strihá vlasy a kominár
čistí komíny. Nezabudol ani na deti, ktoré to majú v živote ťažšie a kúpil im 
na pomoc depistážne dotazníky. 
http://youtu.be/7VK0HlhFIFA   http://youtu.be/33xmxjA-eUU

A Dušan Čaplovič im predsa kúpil aj zmrzlinu:
 

No nezaslúžil by si už zlatý ujo Dušan Čaplovič za jeho veľkú lásku k našim deťom,
k našim žiakom od nás ocenenie a prípadne nejaký dar? Navrhujem začať knihou
(symbolom vzdelania), ktorá mu určite pripomenie aj to jeho neopakovateľné detstvo:

sobota 5. októbra 2013

KANDRÁČOVKA 5: ODHAĽ SVOJU TVÁR

                                           ZRKADLOVÝ OBRAZ NÁŠHO ŠKOLSTVA:

Ešte raz časť, ktorá stojí za zopakovanie:
Šéf odboru školstva Košického samosprávneho kraja ING. ŠTEFAN KANDRÁČ 
vysvetľuje, ako legálne zarobiť na externých právnych službách.

Ján Süli chce vedieť, ako by sa dal odvolať riaditeľ 
OA Polárna Košice - Peter Ivan prezývaný Hrozný.


Alfonz Halenár žiada zrušiť výpoveď, ktorú dal riaditeľ 
Ivan Hrozný učiteľovi Otovi Žarnayovi za to, že sa ozval. Ale...


Hoci ešte v júni 2013 Košický samosprávny kraj pre TASR
tvrdil, že externé právne služby sú pre školy potrebné,
na augustovom zasadnutí kraja už župan Trebuľa otočil!!!
Tak sa zdá, že boj učiteľa Ota Žarnaya nie je márny. Pár mesiacov po tom, čo upozornil 
na plytvanie a korupciu ohľadom externých právnych služieb pre školy, Košický 
samosprávny kraj oznámil školám, aby „urobili opatrenia vo vzťahu k týmto paušálom"!!!
Na záver však zostáva visieť vo vzduchu jedna otázka: Prečo Oto Žarnay už nemôže učiť???
                                                                                                   
                                                                                                  to be continued


Bonus k tejto špeciálnej videočasti:
http://video.tyzden.sk/eugen-korda/2013/10/07/v-skolstve-vladne-totalita/