utorok 31. decembra 2013

VEĽKÁ SILVESTROVSKÁ ŽÚRKA

Posledné dni v roku 2012 sa na ministerstve školstva konali veľké oslavy. 27.12.2012 to začalo Účelovým zariadením Úradu vlády SR, Bôrik. Za stravovacie služby bolo fakturovaných spolu 4209 €. http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31742012/ http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31572012/
Podľa objednávky z 13.12.2012 http://crz.minedu.sk/minedu/objednavky/0000021385/ sa jednalo o akciu KM, čiže akciu kancelárie ministra.

Hneď 28.12.2012 sa pokračovalo v Kaštieli Mojmírovce, kde sa za ubytovanie a prenájom uhradilo 666 €. http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31872012/ 


Jedla a pitia bolo neúrekom, o čom svedčia náklady za 4282,65 €. http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31342012/ http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/32162012/ 

Zaujímavosťou je, že jedna z faktúr (KDF č. 3200) na občerstvenie v sume 1 022,11 € bola uhradená na základe dodatočne vyhotovenej objednávky. (Správa z vládneho auditu str. 15 https://www.dropbox.com/s/t22wh9zsrae1ayw/SPRÁVA%20Z%20VLÁDNEHO%20AUDITU%20MF%20vykonanom%20na%20MŠVVaŠ.pdf)
  
Na poriadnej silvestrovskej žúrke pravdaže nesmie chýbať ani tombola. Aké vecné ceny sa tak asi nachádzali v silvestrovskej tombole ministerstva školstva?
1. Sada hier a sada na kreslenie za 1 254 €  http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31992012/
2. Guľôčkové perá za 1 235 € http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31982012/
3. Misy,dozy a vázy za 1 390 € http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31822012/
4. Kancelárske potreby za 1 112 € http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/32312012/
6. A zrejme hlavná cena tomboly - super notebook Apple za 3 707 € od obľúbeného DATALANu http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/32112012/

Myslelo sa aj na patričnú výzdobu. Trikolorové stuhy za 1972,8 € http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/?search=2U+s.r.o.%2C+Trnavsk%C3%A1+cesta+70%2C+821+02+Bratislava&hladat=H%C4%BEada%C5%A5či legendárne kvety za 3257 € http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31042012/ http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/32032012/ vytvorili určite tú správnu atmosféru. Pikantné je, že podľa vládneho auditu bola kvetinová výzdoba uhradená bez dodacieho listu s presným označením dodaného tovaru a množstva. (str. 10 a str. 16)

Odvoz po žúrke taxíkom za rovných 200 €, aby každý trafil domov, bol zabezpečený tiež. http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31252012/

No a po žúrke bolo treba aj pekne upratať a tak sa zaplatili mimoriadne upratovacie práce za 82 €. http://crz.minedu.sk/minedu/faktury/31952012/

Zatiaľ čo učitelia po neúspešnom štrajku mali na Silvestra v roku 2012 skôr hlavu v smútku, na ministerstve školstva bol naopak zjavne dôvod na neopakovateľnú VEĽKÚ SILVESTROVSKÚ ŽÚRKU.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRE POROVNANIE

V posledných dňoch roku 2011 sa konali dve akcie:
1. V účelovom zariadení Kancelárie NR SR Častá - Papiernička, kde sa v dňoch 15.-16. 12. 2011 za ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a prenájom miestnosti zaplatilo spolu 4 362 €. http://crz.minedu.sk/data/att/2350.pdf
2. V luxusnej hradnej reštaurácii Castle Restaurant za 6 856 € http://crz.minedu.sk/data/att/2354.pdf,
o ktorej sme sa cez infozákon dozvedeli cit.:
"Účelom akcie konanej dňa 19.12.2011 v Castle Restaurant bolo spoločenské stretnutie poriadané ministrom školstva pánom Eugenom Jurzycom pri príležitosti vyhodnotenia spolupráce v roku 2011 pre pozvaných 150 osôb z radov:
-          veľvyslancov vybratých cudzích štátov
-          rektorov vysokých škôl
-          riaditeľov priamo riadených organizácií rezortu školstva
-          prednostov Krajských školských úradov"

Za zmienku ešte stojí kúpa piatich kávovarov za 4 870 €. http://crz.minedu.sk/data/att/2346.pdfRok 2013

nedeľa 8. decembra 2013

SPOLOČNÉ STANOVISKO SKU, NŠO a PENIAZEDOŠKÔL K PISA 2012


Nasledujúce vyhlásenie je reakcia na výsledky medzinárodného výskumu
15-ročných žiakov PISA 2012. (http://special.nucem.sk/)
Spoločné vyhlásenie SKU, NŠO a iniciatívy "Peniaze do škôl"


Prečo slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodných meraniach slabé výsledky a niekoľko návrhov na riešenia.


Spoločnou príčinou výrazného zhoršenia výsledkov je chronická nedostatočná motivácia na strane žiakov, rodičov a učiteľov.

Žiaci na Slovensku vo všeobecnosti strácajú záujem o vzdelávanie. Dôvodom je najmä to, že pri súčasnom modeli financovania stredných a vysokých škôl sa školy nesústreďujú na kvalitu prijatých študentov, ale skôr na ich počet.     

Spolupráca s rodičmi je kľúčová vec. Mnohí rodičia však dnes berú školu len ako miesto na odkladanie detí. Pozorujeme nedostatky v domácej príprave. Školský systém potrebuje implementovať program, ktorý bude rozvíjať zdravý a vyvážený vzťah medzi učiteľom – rodičom - žiakom.

Učiteľ musí byť ohodnotený tak, aby sa mohol naplno venovať svojim žiakom a nemusel poobede vykonávať druhú prácu, aby zabezpečil seba a svoju rodinu. Učiteľa treba ohodnotiť tak, aby sa mohol kvalitne regenerovať a individuálne pokračovať vo svojom profesijnom rozvoji. Učiteľstvo sa musí stať atraktívnym povolaním a priťahovať najlepších absolventov s ozajstným záujmom o túto profesiu, nie tak, ako je tomu dnes. Učiteľ rovnako potrebuje pre žiaka kvalitné didaktické pomôcky a nie kabinetnú zbierku starožitností.

Najväčší problém, ktorý súvisí s čitateľskou gramotnosťou, spočíva v tom, že deti nemajú len problém čítať s porozumením, ale majú problém s čítaním ako takým. Na vyriešenie tohto problému je potrebné prijať viacero opatrení, ale za jedno z najdôležitejších považujeme to, aby začalo ministerstvo školstva vytvárať vhodné podmienky na čítanie v  samotných školách. Preto by malo v oveľa väčšej miere podporovať nákup nových a zaujímavých kníh do školských knižníc. Nie je v poriadku, ak ministerstvo školstva na jednej strane deklaruje, aké je dôležité, aby sa žiaci zlepšovali v čitateľskej gramotnosti a na druhej strane vyhlási projekt, v ktorom z 258 školských knižníc, ktoré v roku 2013 žiadali o sumu 713 474,50 €, podporí len 18 a medzi týchto 18 škôl rozdelí 50 000 €. 

 Veľkým nedostatkom je aj fakt, že medzi väčšinou učiteľov je už dlhodobo vypestované povedomie, na základe ktorého vnímajú problematiku čitateľskej gramotnosti ako výlučnú záležitosť predmetu slovenský jazyk a literatúra. K tomuto povedomiu veľkou mierou prispieva aj NÚCEM, ktorý pri Testovaní 9 zaraďuje úlohy na čitateľskú gramotnosť do testov zo slovenského jazyka a literatúry, kde tvoria približne tretinu všetkých úloh. Bolo by oveľa lepšie, keby sa úlohy na čitateľskú gramotnosť objavovali v samostatných testoch a nie v testoch zo slovenského jazyka a literatúry. V takomto prípade by vznikol tlak aj na učiteľov iných predmetov, aby sa venovali čitateľskej gramotnosti. Napríklad v predmete matematika je potrebné zamerať sa viac na slovné úlohy a rozvíjať tak čítanie s porozumením a logické myslenie.

Gramotnosti, ktoré PISA testuje, by sa mali prirodzeným spôsobom premietnuť do viacerých predmetov a mali by byť preškolení  učitelia. Zareagovať by mali v prvom rade metodické centrá. Neužitočné školenia, ktoré často ponúkajú, by mali nahradiť školeniami na tému týchto gramotností. NÚCEM, ktorý sa dlhodobo zaoberá PISOU, by mal svoje skúsenosti aktívnejším prístupom šíriť (nielen) medzi učiteľskou verejnosťou.

V rokoch 1995 až 2007 sme vo výdavkoch na školstvo zo štátneho rozpočtu klesli zo 4,7% HDP na 4% HDP, čo bol najväčší prepad spomedzi krajín OECD. Bolo len otázka času, kedy sa tento prepad prejaví aj na výsledkoch testovaných vedomostí našich žiakov. Po odrátaní eurofondov dávame v posledných rokoch na školstvo ešte menej ako 4% HDP. Navyše z eurofondov vo výške 280 miliónov eur zostáva až 95,2 milióna eur (34 percent) v  ministerských rozpočtových inštitúciách spravujúcich projekty. Peniaze by preto v nasledujúcom období mali smerovať priamo do škôl, k učiteľom a žiakom. Priame financovanie škôl, prehodnotenie významu niektorých organizácií rezortu školstva, dodržiavanie finančnej disciplíny na ministerstve a v jeho organizáciách  a zmena vo využívaní štrukturálnych fondov EU je to, čo by malo ministerstvo školstva riešiť už v najbližšom období.

Projekty z eurofondov sú často tvorené umelo a školstvo neposúvajú dopredu. Kreditový systém vzdelávania nie je správne nastavený, a preto neprináša adekvátne výsledky. Vývoj v školstve sa akoby zastavil. Za prepadom vzdelanosti u nás preto treba hľadať najmä kozmetické reformy robené len naoko, digitalizáciu, ktorú sme neskrotili, ale sa ňou len nechávame vliecť, stagnáciu vo vzdelávaní učiteľov a ich demotiváciu systémom. Aká budúcnosť čaká krajinu, ktorá neinvestuje všetko potrebné do škôl, do vzdelania, do nasledujúcej generácie?

Na grafoch zo správy PISA 2012 je od roku 2009 viditeľný významný štatistický pokles úrovne gramotnosti našich 15-ročných žiakov. Aj keď "reformní žiaci" neboli v  PISA 2012 testovaní, je potrebné si tento štatistický pokles všimnúť a vo vzťahu  k reforme z roku 2009 ho analyzovať. Obávame sa, že v budúcom testovaní PISA dopadnú aj naši "reformní žiaci" opäť podpriemerne. Reformu totiž široká učiteľská verejnosť neprijala pozitívne. Nárast byrokracie spojený s reformou tiež neposunul naše školstvo k zlepšeniu.

Dokument s názvom Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja vypracováva ministerstvo školstva už takmer rok a v súčasnosti uviazol v rozporovom konaní. Dokument z veľkej miery vychádza z meraní PISA do roku 2009, kedy sa slovenské školstvo nachádzalo v stave stagnácie, či mierneho rozvoja. V súčasnosti sledujeme signifikantný prepad, preto tento dokument nemožno ďalej pokladať za aktuálny.

Mgr. Vladimír Crmoman
Mgr. Branislav Kočan
RNDr. Soňa Puterková
Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť

PaedDr. Mária Barancová
Prezidentka Slovenskej komory učiteľov

Mgr. Ivan Dudáš
Viceprezident Slovenskej komory učiteľov

PaedDr.  Ľudovít Sebelédi
Predseda Nových školských odborov

Mgr. Ján Macek
Člen predsedníctva Nových školských odborov
štvrtok 28. novembra 2013

ZÁZRAK NA MINISTERSTVE ŠKOLSTVA

Určite ste vždy chceli mať auto, ktorému kilometre
na tachometre nestúpajú, ale naopak klesajú.
Takéto auto zázrakov vlastní ministerstvo školstva!!!
Už od roku 2001.
Servis tohto zázraku podľa "Informatívnej správy odboru vnútornej správy o stave vozového parku MŠVVaŠ SR k 31.12. 2012", ktorú sme získali cez infozákon, stál nás daňovníkov v rokoch 2009 až 2012 len 6.822,10 


Takýchto zázrakov majú na ministerstve školstva viacero:
Servis zázraku BA430GH nás stál v rokoch 2009 až 2012 zas len 12.047,91 €.

A servis zázraku BA097HM nás stál v rokoch 2009 až 2012 slabých 17.431,69 €.

zdroje:
http://tkcheck.assecosolutions.sk/ovoz/response.htm
http://www.seka.sk/ov/230D120908EC7C07122364
http://www.seka.sk/ov/BA0D2D0905C82807120F93
http://www.seka.sk/ov/0F0D0C090A7D23071305BDnedeľa 3. novembra 2013

KANDRÁČOVKA 7: "ZÁSTUPCOVIA ĽUDU"

Poslanec Rudolf Bauer, na 25. zasadnutí KSK (21.10.2013), predniesol naše spoločné stanovisko 
ku kontrole odbornej komisie zostavenej zo zamestnancov KSK vykonanej v mesiacoch september 
a október 2013 na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice. Otvorene v ňom poukázal na všetky 
nejasnosti dôvodovej správy z tejto kontroly  a vyzval k vyvodeniu dôsledkov voči tým, ktorí  sú 
zodpovední za finančné a morálne škody.
K príslušníčkam nežného pohlavia v košickom sneme poslancov patrí aj Anna Jenčová. Tá sa 
zrejme nechala inšpirovať známou postavou detektívnych románov – Sherlockom Holmesom, 
lebo  vo svojom vystúpení s istotou presviedča  poslancov, že na OA Polárna nie je ani stopy 
po nejakom bossingu. Je však možné, že si pojem bossing pomýlila s pojmom dresing, keďže
k svojmu deduktívnemu záveru došla na základe pozorovania pohybujúcich sa učiteľov v jedálni
počas obedov.
Zasadnutia KSK sa už dlhodobo nesú v znamení  rímskeho príslovia „Keď rinčia zbrane, mlčia 
múzy“. Nerinčia tu našťastie tie skutočné zbrane. Boj prebieha v podobe slovných útokov a 
úderov pod pás. Dôkazom toho je aj poslanec Boris Farkašovský, ktorý je majstrom v boji 
zblízka. Nemá žiadne zábrany osočovať a napádať urážkami svojich kolegov. Kreativita jeho
slovného prejavu a umelecký pátos hraničiaci s výtokom zo žumpy je sprievodným javom jeho
poslaneckého pôsobenia už dlhé roky.
Starostka a poslankyňa Anna Jenčová, ktorá má rada 8 tisícové odmeny, sa priznáva, že nútiť 
zamestnancov robiť zadarmo je normálne. Aká to hlboká obhajoba skvelého riaditeľa Petra Ivana.
Podnikateľské aktivity, zárobok vyšší ako plat predsedu KSK, rodinné prepojenie s vedúcim 
odboru školstva Štefanom Kandráčom – to všetko predurčuje poslanca Borisa Farkašovského
k tomu, aby zaujal stále a pevné miesto na poslaneckej stoličke, z ktorej ho len tak ľahko nikto
nevyhodí. Keďže si na ňu už tak zvykol, že mu prirástla nielen k srdcu, ale aj k jeho postave 
pripomínajúcej zápasníka, priamo z nej rád vystreľuje svoje „nežné“ vety na adresu „iných“ poslancov.
Istotne poznáte príbeh o rytierovi Donovi Quijotovi, ktorý sa pustil do boja za spravodlivosť,
ale napokon stratil všetky svoje ilúzie o čestnom a spravodlivom svete a zničený, ponížený,
vystavený posmechu sa vrátil späť domov, aby čoskoro aj vytriezvel zo svojho poblúznenia 
a čoskoro na to zomrel. Aj učiteľ Oto Žarnay je v očiach mnohých takýmto Donom Quijotom,
lebo sa pustil do boja s veternými mlynmi, ktoré v 21. storočí predstavujú nedobytné sídlo 
moci KSK. Na zasadnutí poslancov KSK mal možnosť vystúpiť, aby dokázal poslancovi 
Farkašovskému ako aj poslankyni Jenčovej, že pravda, nech je už akýmkoľvek spôsobom 
deformovaná, sa nedá umlčať.
V záverečnom vyvrcholení našej drámy by sa Boris Farkašovský aj pobil za svojho svaťka,
alebo ako Anna Jenčová „fakty overovala“.
Predseda poslaneckého klubu smerákov Boris Farkašovský vládne v zastupiteľstve KSK naozaj 
pevnou rukou. Tak ako zavelil svojim pešiakom v rozprave, tak sa aj stalo. Poslanci teda zamietli
návrh na odvolanie riaditeľa Ivana ako aj návrh na  potrestanie jeho svaťka Štefana. Za to poslúchli 
svojho generála  v schválení opätovnej kontroly na OA Polárna, aby splnili jeho vôľu a hlavný 
kontrolór KSK mohol „kontrolovať túto školu od rána do večera“. Poďme sa teraz bližšie zoznámiť s novou postavou v našej ságe,
vzorovou členkou Farkašovského klubu:
Poslankyňa Anna Jenčová nie je v radoch poslancov KSK žiadnym nováčikom. Zverolekárstvo, 
ktorému sa predtým venovala, zavesila na klinec a dala sa na politickú kariéru. Zatiaľ prešla 
tromi stranami (KSS – HZDS – SMER).
Ak sa pri vyslovení názvu Košice mnohým vybaví meno Nora Mojsejová, tak za temer rovnakú
celebritu môžeme označiť aj starostku mestskej časti nad Jazerom v Košiciach – Annu Jenčovú.
Svojím suverénnym vystupovaním a popieraním akejkoľvek viny či zodpovednosti dokázala 
„vytrieť kocúra“ nejednému novinárovi. 
Ak patríte do skupiny občanov, ktorí zarábajú priemerný plat na Slovensku, tak zabudnite 
na to, žeby poslankyňa Jenčová vedela z takéhoto platu vyžiť. Veď nie nadarmo ako starostka
zarába 3700 eur mesačne.
V roku 2009 ešte ako členke HZDS jej za jej záslužnú činnosť schválili odmenu 8000 eur, čo sa 
nestretlo s prílišným pochopením, keďže Košice v tom čase prežívali finančnú krízu. To sa však
nedá povedať o poslancoch, ktorí jej túto odmenu odsúhlasili a pani starostka nemala to srdce 
ich veľkodušný dar odmietnuť.
http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/kdh-je-vrcholne-nemoralne-ze-starostke-schvalili-osemtisic-eur.html
V roku 2010 sa rozhodla ešte viac nazlostiť obyčajných Košičanov, ktorí celé roky splácajú 
hypotéky alebo desiatky rokov šetria na to, aby si mohli kúpiť byt. Keďže v Košiciach sú zrejme
byty malé, kúpila si rovno až dva. Veď načo šetriť, keď ich môže mať za dobrú cenu a priamo 
na sídlisku, kde je starostkou?
Treba ešte dodať, že pani poslankyňa a starostka v jednej osobe – Jenčová býva vo svojom 
Starostka Anna Jenčová nikdy nedala dopustiť na svoj úrad. A aby obránila jeho česť, bola 
schopná urobiť všetko, ísť do akejkoľvek bitky a konfliktu s akoukoľvek organizáciou. 
Kritika jej úradu totiž automaticky v jej ponímaní znamená kritiku jej osoby. A preto neváhala
podať žalobu aj na organizáciu Transparency Internacional, ktorá  podľa jej slov “poškodila 
dobré meno tejto košickej mestskej časti, keď ju vyhodnotila ako najhoršiu v prieskume 
zameranom na to, ako samosprávy zverejňujú zmluvy a faktúry na internete.“
V roku 2011 po 15 rokoch aktívneho členstva v strane HZDS si pani Jenčová povedala, 
že presedlá koňa a skúsi šťastie u mladšieho žrebca, akým bol Róbert Fico, a tak znovu,
ako to už u nej býva zvykom,  šokovala poslancov, keď vyhlásila, že sa vzdáva členstva 
v HZDS a vstupuje do strany SMER. Podľa jej vyjadrenia pre agentúru TASR odišla 
preto, lebo hnutie HZDS opustili v meste takmer tri štvrtiny členov. Smutný koniec éry HZDS 
zanechal na jej duši zrejme trpké spomienky.
V roku 2013 sa pani starostka už nemohla dívať na to, ako si jej syn nevie nájsť v Košiciach 
zamestnanie. A preto zabojovala o jeho ďalšiu existenciu – zamestnala ho na svojom úrade 
ako referenta. Nezabudla však uviesť na pravú mieru, že jej syn je vlastne chudák, lebo  ako 
povedala pre médiá : Plat môjho syna je nižší ako ktorejkoľvek upratovačky.“
V jednom teda  pani poslankyňa a starostka Anna Jenčová 
exceluje – vo svojej straníckej oddanosti a lojálnosti  voči 
všetkým členom jej strany, ktorí boli, sú alebo budú z niečoho
upodozrievaní. Aké sú jej ďalšie politické ambície, netušíme, 
no ak SMER bude udávať aj naďalej v zastupiteľstve KSK
ten správny SMER, je možné, že sa bude zvyšovať nielen 
výška platu pani starostky, ale aj jej sebavedomie, zdravá 
arogantnosť (v straníckej terminológii SMER–u nazývaná 
„ficovská asertivita“), no aj jej túžba po lepšom a spoločensky
ešte viac uznávanom mieste. Veď po toľkých rokoch vo funkcii
starostky by to pre ňu možno aj bola zaslúžená odmena.Na úplný záver našej siedmej časti si vychutnajte niečo z pokladnice verbálneho prejavu
našich hrdinov:
to be continued

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nedeľa 27. októbra 2013

KANDRÁČOVKA 6: PÁCHATEĽ OPÄŤ NEZNÁMY

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je prvou priemyselnou školou na Slovensku, 
(bola založená v roku 1872) a zároveň najstaršou školou svojho druhu v strednej Európe.
Žiaľ, túto historickú výnimočnosť zatienila iná výnimočnosť – stala sa školou v rámci
Košického samosprávneho kraja (KSK), v ktorej bol zistený najväčší počet nedostatkov.
Zároveň v nej boli zistené najzávažnejšie nedostatky v rámci finančného hospodárenia KSK.  
Od 6.12.2012  do  23.1.2013 bola na tejto škole (susediacej s budovou KSK) vykonaná 
finančná kontrola zamestnancami Útvaru  hlavného  kontrolóra Košického samosprávneho 
kraja. Prekontrolované bolo obdobie od 1.1.2010  do  31.12.2011. Závažné nedostatky 
boli zistené najmä vo  verejnom obstarávaní a s tým súvisiace porušenie finančnej  disciplíny 
a taktiež v oblasti hospodárenia s majetkom. Krajskí kontrolóri našli na škole celkovo 68 
porušení zákonov a vnútorných predpisov KSK, 
čo je najviac zo všetkých kontrolovaných organizácií za rok 2012.

Pre obsiahlosť správy finančnej kontroly uvádzame len niekoľko dôležitých zistení.

Finančná kontrola napr. zistila, že škola pre zákazku  - položenie  PVD podlahy nevykonala 
verejné obstarávanie a zákazku zadala vopred vybranému dodávateľovi. Zhotoviteľ stavby si 
vyfakturoval práce v sume 35 087,21 € s DPH. Obhliadkou na  mieste však bolo   zistené,  
že niektoré fakturované položky vôbec neboli vykonané. Verejný obstarávateľ  uhradil  
dodávateľovi neoprávnene navyše  finančné prostriedky v sume 23 600,97 € s DPH a umožnil 
mu bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov. 

To isté sa udialo aj v ďalšom prípade, kedy verejný obstarávateľ (škola) vykonal v roku 2010 
opravu sociálnych zariadení. Škola pre túto zákazku nevykonala verejné obstarávanie a zákazku 
zadala vopred vybranému dodávateľovi. (tej istej firme, ktorá robila PVD podlahu) Zhotoviteľ 
stavby vyfakturoval realizované dodávky faktúrou na sumu 44 084,25 € s DPH. Obhliadkou na 
mieste  bolo zistené, že  niektoré fakturované položky v skutočnosti neboli realizované. Kontrolný  
orgán  porovnaním  vyfakturovaných  a   skutočne  vykonaných  prác  včítane dodávky materiálu
od dodávateľa zistil, že  vo faktúre dodávateľ započítal dodávky a  práce, ktoré vôbec nevykonal 
v sume 2 589,56 € s DPH.

Ďalšia časť sa týkala verejného  obstarávania  pri  oprave  PVC  podláh.  Pri tejto zákazke bol 
taktiež  porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a hospodárnosti. 
Použitím verejných prostriedkov (prostriedky štátneho rozpočtu) nad rámec oprávnenia a 
umožnením bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov 
došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej sume 26 190,53 €.

Po týchto ako aj ďalších zisteniach už bolo jasné, že toto len tak riaditeľovi školy M. Baľovi 
neprejde a že  je len otázkou času, kedy sa pod ním zatrasie riaditeľská stolička. A keď hlavný 
kontrolór JUDr. Vojtech Farkaš oznámil, že podáva na prokuratúru trestné oznámenie 
z dôvodu netransparentných verejných obstarávaní, nad školou sa začali tvoriť čierne 
Hlavný kontrolór KSK Vojtech Farkaš zároveň informoval, že oznámenie o porušení finančnej 
disciplíny prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR  v celkovej sume 26 190,53 eur bude zaslané 
Správe finančnej kontroly v Košiciach. 
Nebojácny riaditeľ školy Ing. Michal Baľo sa však hrdo zaťal a napriek objektívnym zisteniam 
finančnej kontroly  neustále tvrdil, že na škole nedošlo k žiadnym finančným machináciám.
“ ...Kontrolór má iný názor na verejné obstarávania ako smernica KSK, ktorou sme sa 
riadili. Počkáme si na analýzu nezávislého súdneho znalca a správy finančnej kontroly,“  
A vtedy do hry, tak ako to bolo aj v prípade Hotelovej akadémie v Košiciach, vstúpil župan a 
predseda KSK Zdenko Trebuľa. Ako múdry a starostlivý „duchovný otec“ obvinených riaditeľov 
škôl sa rozhodol aj tentoraz neodvolať riaditeľa školy. Argumentoval tým, že si počká na 
právoplatné rozhodnutie súdu, a až potom sa rozhodne. Musí predsa dodržať  prezumpciu neviny 
a konať v súlade s platnou legislatívou a až po záveroch šetrení orgánov činných v trestnom konaní 
nastane jeho rázne „otcovské pokarhanie“ nezodpovedného riaditeľa. No ale dovtedy, aby 
upokojil verejnú mienku a zachoval si zároveň svoj štatút rozhodného a spravodlivého „vládcu“, 
bez zaváhania pristúpil k „prísnej“ sankcii voči riaditeľovi M. Baľovi. 
Na základe správy hlavného kontrolóra KSK "potrestal" riaditeľa SPŠ M. Baľa za zistené 
nedostatky tým, že mu odobral osobný príplatok na obdobie 2 mesiacov. Zároveň ho ako 
riaditeľa školy zaviazal prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a k tomu, aby udelil sankčný 
postih voči zodpovedným zamestnancom školy. Takto Z. Trebuľa ako správny „duchovný 
otec“ svojich nespratných „synov“ – riaditeľov škôl, ktorí mu zakaždým narobia zbytočné 
problémy, opäť preukázal svoju snahu dohliadnuť na to, aby slovenské príslovie „aj vlk sýty, 
aj ovca celá“ platilo aj v Košickom samosprávnom kraji.

Okolo kauzy na SPŠ Strojnícka sa však znovu rozprúdila živá diskusia pripomínajúca kauzu 
okolo hotelovej akadémie (Kandráčovka 4). Vtedajší predseda komisie pre nakladanie 
s majetkom Košického samosprávneho kraja Martin Pado namietal voči rozhodnutiu 
predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Tieto sankcie sa mu videli veľmi nízke a trest príliš mierny 
vzhľadom na závažnosť zistení, zvlášť keď šlo o dôvodné podozrenie z trestných činov. 
Riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát mal však na to iný názor: „Úrad KSK sa zisteniami 
hlavného kontrolóra bude zaoberať až vtedy, keď ich potvrdí súd. Dovtedy sa M. Baľo 
nemusí obávať o svoju riaditeľskú stoličku.“  
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6740861/zakazky-na-kosickej-strednej-skole-presetri-policia.html#ixzz2gVxHWk7R

No a len pre zaujímavosť uvádzame výsledky z finančnej kontroly za rok 2012 v organizáciách 
v pôsobnosti KSK. V roku 2012 bolo zistených celkom 718 nedostatkov (v roku 2011 ich bolo
754), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 1 446 954,19 € (v roku 2011 - 852 858,09 €).
Porušenie finančnej disciplíny bolo zistené vo výške 339 739,80 € (v roku 2011 - 271 463,02 €). 
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2013/20-2013/dokument2339%20vo3zast20bod04-4main1.pdf
Odvtedy, ako prebehla finančná kontrola na SPŠ Strojníckej uplynul temer rok. Riaditeľ školy 
Michal Baľo naďalej múti vody KSK, vedúci odboru školstva Š.Kandráč naďalej zlučuje a 
zatvára školy a predseda KSK Z.Trebuľa naďalej hovie vo svojom županskom kresle.V duchu 
známej vety „páchateľ neznámy, zabudnite“ sa táto kauza, podobne ako tie ďalšie v KSK, 
dostala do archívu, kde zapadne čoskoro prachom.
Čo sa stalo s trestným oznámením, ktoré podal hlavný kontrolór Vojtech Farkaš, nie je známe, 
ani to, či sa ním prokuratúra vôbec zaoberala. Rovnako nie je známe ani to, či následne na škole 
vykonala kontrolu aj Správna finančnej kontroly.

A ešte dve perličky na záver. Ak ste v minulosti pozerali známy seriál Chobotnica z prostredia talianskej 

mafie, možno vám táto informácia nebude pripadať až taká absurdná, ako sa na prvý pohľad javí. 
Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli informovaní o tom, že v noci zo dňa 
12.12. na 13.12.2012 došlo na Útvare hlavného kontrolóra ku krádeži vlámaním a boli odcudzené 
počítače kontrolórov. Vzhľadom k odcudzeniu počítačov a údajov v nich uložených bolo potrebné 
zvýšené úsilie na napísanie už raz napísaných správ o výsledku kontrol.

Náhoda? Odpoveď na otázku už prenecháme čitateľom.

Riaditeľ SPS Strojnícka Michal Baľo však napriek tomu, že sa s talianskou mafiou nestretol, iba 
keď vo filme, stal sa svedkom zvláštnych úkazov pripomínajúcich činnosť hrdinov z týchto 
kriminálnych seriálov. V roku 2008 mu niekto zničil jeho osobné auto zaparkované na parkovisku 
v areáli školy Ide už o opakovaný útok na môj osobný majetok. V januári mi pred blokom 
ktosi rozbil Opel Vectru, teraz toto. Už sa pomaly stalo pravidlom, že na riaditeľni 
mávam porozbíjané okná.“

RODINNÝ BIZNIS V KSK PROSTE PREKVITÁ.
Aj výnimočná košická priemyslovka patrí k 21 vyvoleným, zo 72 škôl a školských 
zariadení Košického samosprávneho kraja, ktoré využívali externé právne služby na požehnanie
Tým vyvoleným právnikom je tentokrát ostrieľaný JUDr. Miroslav Kráľ:


A tiež jeho spoločnosť KRAL PARTNERS s.r.o., v ktorej podniká spolu s JUDr. Janou Kráľovou.
No a JUDr. Jana Kráľová poskytuje právne služby ďalším školám KSK, ako sú Stredná odborná
škola, Gemerská 1, Košice, 

či Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice. 
  to be continued