streda 10. júla 2013

POLICAJNÉ VYŠETROVANIE ZAČALO!

VYŠETROVANIE AKO VÝHOVORKA NA NEZVEREJNENIE AUDITU?
http://youtu.be/EwZZ_hfAnXc
Policajný vyšetrovateľ sa stretol so zástupcami 
ministerstva školstva vo veci vozového parku!!!
Čaplovič nechce zverejniť výsledky auditu. PREČO?
Od podania trestného oznámenia ubehli viac ako dva mesiace.
http://www.gjh.sk/~crmoman/Trestne_oznamenie_vozovy_park_MSVVaS/
http://www.gjh.sk/~crmoman/Auticka_MSVVaS/
http://youtu.be/YuAVcreMiVk
http://youtu.be/zqGSe97-hXM
http://youtu.be/Rm0e7sem47U
http://youtu.be/rSbMe4rtBUc
http://youtu.be/l57u7rskako

---------------------------------------------
Ak ste to náhodou nevedeli, tak náš pán minister školstva
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. je „POLITIK".
A ako politik dodržuje zákony!
Zrejme to budú nejaké špeciálne „politické zákony".
http://youtu.be/ZEouanSraLc 
-------------------------------------------------------- 
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 S 102/2008
zo dňa 22. októbra 2009:
„Súd je názoru, že žalovaný nepostupoval v súlade so zákonom,
keď rozhodol, že nesprístupní informáciu v zmysle ust. § 11
ods. 1 písm. d) ZSI, pretože informácie požadované žalobcom
sa netýkajú rozhodovacej činnosti orgánu činného v trestnom
konaní, ale uvedené informácie boli zasielané žalovaným –
orgánom činným v trestnom konaní. Požadované dokumenty
neboli vyhotovené orgánmi činnými v trestnom konaní, ani nešlo
o úkon strany trestného konania. Neobsahujú informácie o
rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, a
preto nie sú vylúčené zo sprístupňovania podľa ust. § 11 ods. 1
písm. d) ZSI. Žalobca žiadal o požadované informácie, ktoré
sa týkali nakladania s verejnými prostriedkami iným orgánom
verejnej moci, konkrétne Úradom vlády SR. Súd je názoru, že
pokiaľ sa dokumenty, ktorých kópie žalobca žiadal, netýkali
výkonu kontroly ale výsledku kontroly, ktorý bol požadovanými
listami oznamovaný orgánom činným v trestnom konaní,
požadované informácie nemali byť vylúčené zo sprístupňovania
a mali byť žalobcovi sprístupnené, tak ako to žalobca žiadal
vo svojom rozklade... Súd je názoru, že pokiaľ požadované
dokumenty tvorili sprievodné listy, ktorými povinná osoba v
prílohách odstupovala dokumenty orgánom činným v trestnom
konaní, žalovaný nepostupoval v súlade so zákonom, keď
rozhodol o nevyhovení žiadosti z dôvodu § 11 ods. 1 písm. d)
zákona o ZSI, pretože predmetné dokumenty sa netýkali
rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní,
ale týkali sa dokumentov, ktoré boli odstupované orgánom
činným v trestnom konaní. Neobsahovali teda informáciu o
rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní,
a preto nie sú vylúčené zo sprístupňovania podľa ust. § 11
ods. 1 písm. d) ZSI. Súd je preto názoru, že žalovaný
v danej preskúmavanej veci nesprávne aplikoval
hmotno-právny predpis.“

KTO MLČÍ TEN SVEDČÍ

Polovica apríla 2013 nebola spojená na ministerstve školstva len 
so zamrazením priameho prístupu k faktúram a objednávkam
za obdobie rokov 2011 až 2012, ktoré sa pred tým dali voľne stiahnuť
vo formáte PDF, či akože s prestavbou webu ministerstva, ale aj s 
ďalšími podobnými cielenými krokmi, ktoré majú zrejme čo najviac 
znemožniť odhalenie pravdy v kauze 
„Vozový park ministerstva školstva“. 
Zdá sa, že od polovice apríla na ministerstve školstva
pre istotu zmenili dodávateľa služieb pre ich vozový park.

Dvaja najväčší dodávatelia P&J Center, s.r.o.
http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/?search=center
a V.G. CARS, s.r.o.
http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/?search=cars
asi skončili k 10.4. 2013.
Nahradil ich RODEX CAR, s.r.o.
http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/?search=RODEX
http://www.rodexcar.sk/ 
V názve nových faktúr sa tiež pre istotu
už nepíše jedoznačné napr. oprava BA075IN, 
alebo oprava vozidla ale len „servisne prace“ 
http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/?search=servisne+prace

Tu je odpoveď na žiadosť, ktorá svedčí o ďalších skutočnostiach:
-------------------------------------------------------------- 
Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa
7.5.2013 uvádzame:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 
podania žiadosti užíva 1 ks vozidla s nainštalovaným 
výstražným znamením v zmysle ust. § 40 ods.3 zákona 
č. 8/2009 Z.z. s evidenčným číslom BA 950UB. Okrem 
tohto vozidla evidujeme v majetku ministerstva ale už 
neužívame, 1ks vozidla, ktoré je od 1.5.2013 dočasne 
odhlásené z evidencie a čaká na vyradenie a následnú 
likvidáciu z dôvodu vysokej opotrebovanosti.

S úctou

Mgr. Andrej Hazucha
hlavný radca
pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou
------------------------------------------------------------------

Z toho vyplýva, že na vyradenie a následnú likvidáciu 
z dôvodu vysokej opotrebovanosti čaká 
AUDI A6 - BA 224 PO rok výroby 2006 
(náklady za rok 2012 cca 6000 eur), k tomu naša slávna
BA875JT je rok výroby 2004 (náklady za rok 2012 cca 12000 eur)
a stále stojí pri vchode MŠ. Používa sa aj ešte staršia 
Audi BA075IM rok výroby 2003 (náklady za rok 2012 cca 3500 eur).
Prečo likvidujú práve Audi rok výroby 2006, keď používajú oveľa
staršie a opotrebovanejšie autá?
Ešte ma napadá ďalšia vec: Čo sa stalo s výstražným
zariadením Malcharkovej Audi?
Na toto výstražné zariadenie neexistuje žiadna faktúra
ani objednávka. A čo sa stane s výstražným zariadením 
pre BA 224 PO (hodnota cca 3000 eur)? 
Bude sa s ním hrajkať Čaplovičov vnúčik?
Z nasledujúceho odkazu je jasné, že auto BA 224 PO bolo servisované
ešte v roku 2013, naposledy apríl, čo nenasvedčuje na likvidáciu.
http://crz.minedu.sk/minedu/?search=BA224PO&hladat=Hľadať
objednávky k posledným opravám vôbec nie sú zverejnené (prečo asi?)
Keď som tam fotil (január-február) BA224PO sa veselo preháňalo aj
so šoférom. A vraziť 640 éčiek do auta v roku kedy má byť zlikvidované???
Je to veľmi čudní postup, pri tom ich pretáčaní kilometrov to môže mať 
najazdené aj milion km a bude zánovné. A nech je aké chce, nie je dôvod
ho šrotovať, niekto by to určite kúpil. Veď to je len 7 ročné auto, ani v 
ochranke nemajú podľa mňa vyšší priemerný vek limuzín. 

Dnes 26.6. 2013 som sa dočítal v SME:
„Budem mať tlačovú konferenciu, kde poviem, že ste sa mýlili a že
to bol ekonomický prenájom,“ oznámil Čaplovič 25. marca. 
Audit sa už skončil, ministerstvo financií výsledky Čaplovičovi 
odovzdalo 30. mája, teda takmer pred mesiacom. „
PREČO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA ZAMLČALO UKONČENIE AUDITU???
„Z kontroly je známe len to, že audítori preverili použitie zhruba 
482,7 milióna eur v rokoch 2010 až 2012. Ide približne o 17 percent
celkových výdavkov. Spolu identifikovali 30 nedostatkov.“ 
http://www.sme.sk/c/6848745/caplovic-obisiel-s-drahym-audi-inspektorov.html

7.5. 2013 som absolvoval výsluch na polícii po tom, čo som podal
trestné oznámenie vo veci vozového parku.
http://www.gjh.sk/~crmoman/Trestne_oznamenie_vozovy_park_MSVVaS/
Vyšetrovateľka sa so mnou lúčila s tým, že keďže ide o dosť vysokú
sumu, prípad postúpila na okres a mal by som byť do mesiaca predvolaný
na ďalší výsluch. Z mesiaca budú pomaly dva.

KTO NEKONÁ A MLČÍ TEN SVEDČÍ???

http://youtu.be/l57u7rskako