nedeľa 5. januára 2014

UČEBNICE, KTORÉ NIE SÚ A TREBA ICH, SÚ TAM, KDE ICH NETREBA

FIKCIA: Rozhovor hovorcu ministra školstva Michala Kaliňáka pre peniazedoškôl.
Michal Kaliňák: Viac učebníc si žiada väčší servis

Ministerstvo získalo dodávateľa, ktorý je spoľahlivý a ekonomicky výhodný, 
tvrdí v rozhovore hovorca Michal Kaliňák.

Vysporiadate sa v tomto roku raz a navždy s nedostatkom učebníc?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za exministra Eugena Jurzycu podpísalo zmluvu týkajúcu sa skladovania a distribúcie učebníc. Táto zmluva bola koncom minulého roka rozšírená, nakoľko rezort školstva zabezpečuje v porovnaní s minulosťou omnoho viac učebníc a učebných pomôcok.


skladovanie a distribúciu akých učebníc sa jedná?

Rezort školstva zabezpečil v školskom roku 2013/2014 dvakrát nákup učebníc. V septembri 2013 sme obstarávali 66 titulov, konkrétne 444 050 kusov učebníc a pracovných zošitov od 11 vydavateľstiev a tiež prepisy ďalších 5 titulov reformných učebníc do Braillovho písma, vrátane elektronickej verzie, pre žiakov so zrakovým postihnutím. V závere roka 2013 išlo o zabezpečenie 77 titulov z 11 vydavateľstiev a celkovo o takmer 665 000 kusov reedícií učebníc a pracovných zošitov pre prvý a druhý stupeň základných škôl, pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a pre všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety stredných škôl.  

Síce sa učitelia sťažujú, že učebníc nieto, ale Vaša odpoveď bola úplne presvedčivá. Ako teda zabezpečíte rozvoz toľko potrebných učebníc do škôl?

Na zabezpečenie distribúcie učebníc a učebných pomôcok na ďalšie obdobie rezort koncom minulého roka využil opciu, ktorá bola už predmetom pôvodnej súťaže. Vzhľadom na to, že v pôvodnej súťaži ministerstvo získalo dodávateľa, ktorý je spoľahlivý a ekonomicky výhodný, keďže sa podarilo znížiť pôvodnú sumu za distribúciu jedného kusu o viac ako 30 %, tak v rámci realizovaného priameho rokovania boli dohodnuté podmienky na ďalšie obdobie.

To je pekné, že sa podarilo dohodnúť zníženie ceny za distribúciu jednej učebnice. Ale čo distribúcia tých zvyšných niekoľkých miliónov kusov? Aký to bude mať praktický dopad?

V praxi to znamená, že sa nenavyšovala pôvodne vysúťažená cena za distribúciu učebníc, ale bola dohodnutá úprava v činnostiach, ktoré súvisia s distribúciou. Predmetom úpravy je dlhodobé skladovanie učebníc vo finančnom objeme cca 3 mil. €, pričom v pôvodnej súťaži bol predpoklad uskladnenia len v sume 150 tis. €, čo znamená, že distribučná spoločnosť skladuje učebnice v 20-násobne vyššom objeme, ako sa pôvodne dohodlo, t. j. nad rámec pôvodnej zmluvy a dodávateľ služby sa tak stará o veľké množstvo majetku štátu.

Prepáčte, tomuto celkom dobre nerozumiem. Učebnice teda sú, štát však neplatí za ich rozvoz do škôl, kde sú toľko očakávané a potrebné, ale za ich skladovanie? A ak tvrdíte, že cena sa nijako nemenila, z akého dôvodu preto bolo potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, v ktorom je uvedené:

„2.) Zmluvné strany sa týmto dodatkom ďalej dohodli, že článok 3 Zmluvy (s označením „Cena predmetu obstarávania“), sa dopĺňa o bod 3.3, ktorý znie nasledovne: Bod 3.3 článku 3: „Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi za uskladnenie (vrátane starostlivej opatery o učebnice), stráženie a poistenie takto uskladnených učebníc mesačnú (kalendárne) paušálnu odmenu vo výške 14 570.- € (slovom: Štrnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť eur) bez DPH"


Obchodným partnerom pre skladovanie a distribúciu učebníc a učebných textov je spoločnosť Xepap, od ktorej očakávame bezproblémové zvládnutie väčšieho náporu na skladovanie a distribúciu učebníc a učebných textov, ktoré sa školám nedodávajú jednorázovo, ale postupne podľa potrieb v horizonte troch rokov.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka peniazedoškôl:

Citát z dodatoku k zmluve http://crz.gov.sk/index.php?ID=1194565&l=sk:
"nárok na mesačnú paušálnu odmenu v dohodnutej výške za uskladnenie (vrátane starostlivej opatery o učebnice), stráženie a poistenie takto uskladnených učebníc vzniká poskytovateľovi bez ohľadu na množstvo učebníc uskladnených, poistených a strážených poskytovateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesačná paušálna odmena platí"
(teda aj za prázdny sklad ako v prípade štátneho Geodetického a kartografického ústavu http://www.sme.sk/c/6745534/stat-za-miliony-skladuje-vzduch-priputal-sa-na-sto-rokov.html)


Xepap je superfirma z Banskobystrického kraja, ktorá tak skvele dodáva kancelárske potreby (nielen) 
pre celú slovenskú štátnu správu: http://crz.gov.sk/index.php?ID=114394&&art_zs2=xepap&page=7
V tejto firme http://orsr.sk/vypis.asp?ID=2945&SID=3&P=1 figuruje medzi spoločníkmi istá pani 

Ing. Viera Maňková a firma http://orsr.sk/vypis.asp?ID=1081&SID=3&P=1 v ktorej bol zastúpený istý 
Ing. Vladimír Maňka (podľa vyjadrenia premiéra vrece zemiakov, ktoré porazí Kotelbu).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stĺpček Cyrila Čiliovského: Rekvalifikácia


Už sme si na Slovensku na všeličo zvykli. Aj na to, že sa vo veľkom kradne a vydáva sa to napr. za „nákup tovaru A SLUŽIEB s tým spojenými“. Ale obhajovať niečo dopredu, keď ešte nikto nič nepovedal, je buď hovorcovský diletantizmus, nepochopenie témy, alebo obrana útokom. Len neviem, čo je horšie.

K základným zručnostiam obchodných zástupcov niektorých spoločností pôsobiacich aj na Slovensku patrí pomoc a poradenstvo obchodníkom s efektívnym a operatívnym riadením skladových zásob tovaru. Obchodník v ňom má viazané peniaze a preto je nevyhnutné, aby mal takú minimálnu rezervu, ktorá mu vystačí do ďalšej dodávky.

Aj učebnice sú tovar, či sa nám to páči, alebo nie. A je zarážajúce, že vysokovzdelaní úradníci MŠVVaŠ a jeho podriadených organizácií si na základe nespočetného množstva štatistických údajov zozbieraných (nielen) učiteľmi v dostatočnom 9-mesačnom predstihu (koniec novembra, začiatok decembra) stále nevedia naplánovať koľko a akých učebníc treba vytlačiť, koľko z nich priamo distribuovať z malého (a tým aj lacnejšieho) medziskladu ešte teplé z tlače ako rožky od pekára a akú vytvoriť minimálnu potrebnú skladovú zásobu na dopĺňanie tých zničených.

Firme Xepap sa nedivím, je to obchodná firma, pre nich je to skvelý biznis a sú ekonomicky výhodní hlavne pre seba. A vlastne sa nedivím ani úradníkom, poväčšine sa to nemali kde naučiť. 

Možno preto by bolo dobré im ponúknuť rekvalifikáciu v trojročnom učebnom odbore Skladový operátor 6481 H. A školenie z používania excelovských tabuliek (možno nejaké kreditové). Veď sám pán minister sa zasadzuje o rozširovanie štúdia technických smerov a masívne presadzuje zavádzanie počítačov a hlavne tabletov do škôl.
A svojim nedopraje?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NASLEDOVALO:

http://www.sme.sk/c/7058353/caplovic-zlepsil-firme-obchod-so-statom-sam-sa-zaviazal-platit-viac.html

http://www.webnoviny.sk/slovensko/dusan-caplovic-sa-zaviazal-platit-vi/774896-clanok.html?from=section_article
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/caplovic-predlzil-bez-sutaze-zmluvu-ucebniciach-firma-ziska-stat-strati.html